کوچک تر از آنیم که از شهدا بگوییم
اما هر یک از ما باید به سهم خود چراغی برافروزد برای در راه مانده ای

که روزگار می چرخد و ...
کوچک تر از آنیم که از معراجی ها بنویسیم و اصلا عقل ناقص و فهم اندک ما مجال آن را نمی دهداما ...

شهید

اولین جایی که باید برایش یادواره گرفته شود

اینجاست

درون سینه هامان