هر هفته می آییم که نه دست به سر و صورت شما بکشیم
که شما دست بر سر و سیرت ما بکشید
ما می آییم مزار
_خودمان می آییم_
که شما برای ما یک فاتحه بخوانید ...