گاهی اگر دلت بگیرد خوبیش این است که شهدا هستند
 و یک دل سیر ...