کتابخانه معراج خون از آبان 96 در مدرسه هاشم ساداتی سادات شهر با 122 جلد کتاب دایر خواهد بود .

این کتابخانه برای دومین سال و تا انتهای سال تحصیلی برپا خواهد بود .


معراج خون