بسم الله الرحمن الرحیم


توفیقاتی که در کنار شهدا ی گمنام داشته ایم ، بچه های معراج خون را راغب نموده که تمام هزینه های این محفل کوچک را از محل درآمد های شخصی خود بپردازند و علاوه بر اعتقاد به اصل مطالبه گری ، انجام کارهای فرهنگی را در راهروی تصویب و تخصیص منابع سازمانی و دولتی معطل نگردانند .

از این رو سعی مان بر این بوده است که کارها از طرف دیگران بر زمین نمـاند ، و نگذاریم از طرف ما نیز مشکلی در پیاده سازی اش ایجاد شود .

اگـر ورودی برای ما اهمیت داشته باشد ، خروجی به ناگاه باید اهمیتی مضاعف پیدا کند ، پس تصمیم مان بر این بوده است که خدمات خود را بدون تحمل هزینه از طرف مخاطب ارائه کنیم ، تا محدودیتی برای برگزیدن او نگذاشته باشیم و گزینش ، متاثر از حق انتخاب مخاطب باشد ، و نه کم و کیف شرایط !


یکی از فعالیت های معراج خون در مدت کمتر از یک سال از تشکیلش ، "کتابخانه اش" می باشد که هزینه ایی را برای مخاطبانش ندارد و درآمدی نیز از آن نصیب محفل معراج خون نمیشود .

اما از آنجا که اقتضای زمان و حوادث ایجاب میکند کتب کتابخانه به نسبت زمان به روز باشند و گردانندگان معراج خون هم از قشر دانشجو می باشند ، تامین کتاب ها به ناگاه کمی سخت شده شده است و به این شرایط اگر گرانی چند ماهه اخیر صنعت چاپ و نشر را بیافزایی ، موضوع کمی پیچیده تر می شود .


خب تا اینجای مطلب را داشته باشید ، کمی نفس بگیریم :)


اما در مکتب مان خوانده ایم که اگر کاری را برای رضایت خداوند متعان انجام دهیم ، صاحب کارمان خدا میشود و خداوند کارش لنگ نمی ماند و این اعتقادیست که به او داریم و امیدیست که توشه ی راهمان است . حال که ما برخواسته ایم برای مبارزه علیه سپاه ابرهه ، یقین داریم که خداوند سپاه ابابیلش را به یاری مان خواهد فرستاد .


پس از شما می خواهیم در مقابله با این تهاجم فرهنگی ابرهه ، دستِ یاریِ خداوند باشید .

خواسته مان اینست اگر کتابی را دارید که خاک می خورد و به آن نیازی ندارید ، به کتابخانه ی معراج خون بسپاریدش تا شاید چراغی باشد برای در راه مانده ایی ...عصر پنجشنبه هر هفته ، مزار شهدای گمنام چابکسر ، قراریست که ما و شما با خداوند داریم .


من الله توفیق