به زودی  "بـبر ! بخون ! بیار !"   و    "کتاب مسافر" در محل پارک شهید انصاری ، مزار شهدای گمنام چابکسر توسط معراج خون"ببر . بخون . بیار" چیست؟
در واقع قرض دادن کتاب است ، اما بدون درج مشخصات دریافت کننده .
بازگشت کتاب هم جز ضمانت اخلاقی و شرعی چیز دیگری ندارد .


" کتاب مسافر " چیست؟
کتاب مسافر به کتابی گفته می شود، که بعد از خوانده شدن ، باید توسط خواننده ی کتاب به فرد دیگری داده شود و آن فرد بعد از خواندن به فرد دیگر و ... و این چرخه ضمانتی جز اخلاق ، و پایبندی خواننده به شرع ، چیز دیگری ندارد.