بسم الله

در راستای طرح ابابیل و کمک فرهنگی ( به صورت کتاب ) باز هم لطف چند تن از دوست داران شهـدا  ، شامل حال معراج خون و جمع خوانندگان شد .

ایــنبار با اهــدای شش کتاب نفیس دیگر از طرف شما ، کتابخانه معراج خون گام دیگری به سمت اضافه کردن شعبه دوم خود برداشت.

از شما ممنونیم ، که دیـن خدا را تنـها نمی گذارید 


روزگاران 6 - کتاب دزفول _ طه فروتن      (جدید)

نیمه پنهان ما 7 - شهید کاظمی به روایت همسر_نفیسه ثبات         (جدید)

نیمه پنهان ماه 12 - شهید آبشناسان به روایت همسر _ مرجان فولادوند           (جدید)

نیمه پنهان ماه 17 - شهید تحویلداری به روایت همسر _ سیده اعظم حسینی          (جدید)

نیمه پنهان ماه 18 - شهید کاملی به روایت همسر _ رخساره ثابتی         (جدید)

نیمه پنهان ماه 21 - شهید محلاتی به روایت همسر _ معصومه شیبانی       (جدید)