فکر می کنید برای شهدا و معرفی آن بزرگواران چه کار فرهنگی می شود سر مزار شان کرد؟


به نظر شما چه کار هایی می تواند برای شهدا انجام داد؟
شما وقتی از مزار یک شهید بازدید می کنید ، چه چیزی برایتان جلب توجه می کند یا چه چیز هایی جایش خالی به نظر می رسد؟

ایده های شما را پذیراییم
برای میهمانی هر چه زیبا تر پیش ِ شهدا